محمدرضا بابائی دوشنبه 23 مرداد 1391 12:56 رویا ()

 

 

 

یخ می کنم زیر نگاه گرمش و لبخندهایش از چشمم آرام میچکند، در حرف هایش غرق می شوم و تنم در برهوت دوری اش از عطش می میرد؛ آرزو دارم آرزو داشته باشم!