تیز است گوشه های لبشان

زخم می کند دلم را

وقتی که نیشخند می زنند...