محمدرضا بابائی چهارشنبه 29 آبان 1392 23:06 نظرات ()

  تیز است گوشه های لبشان

زخم می کند دلم را

وقتی که نیشخند می زنند...