-        آنجا که تویی؛ کجاست دقیقا؟! بگو منم بیام!