میگم ی وخ زشت نباشه همه یکی رو دارن ما تنهاییم هان؟ بیا همرنگ جماعت شیم!