آمدم

نبودی

خواستم بروم

نتوانستم

ایستاده ام تا بیایی

فقط حواست باشد؛ دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است!