-         نمی شود با یک علامت سوال قرار گذاشت، چای خورد، حرف زد و لحظه های با او بودن را در آغوش کشید. عکس می خواهد تصورم از تو، تا بتوانم دوباره در خواب ببینمت. داری از یادم می روی، خواب هایم را از ابهام درآور...