محمدرضا بابائی سه شنبه 12 فروردین 1393 12:41 مرهم ()

--         دلی دارم اندازه گنجشک، از وقتی رفته ای انگار قلاب سنگ داده ای به بچه های توی کوچه، آآآی ی ی ی می زنند... بچه اند آخر، از پر و بال شکسته چه می فهمند؟