محمدرضا بابائی پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 20:40 همدردی ()

-         شب ها از گریه خوابش نمی برد، دلقکی که همه را می خنداند!