-         خوش به حال آسمان! هروقت می خواهد گره بغضش را وا میکند و هیچ کس به چشم دیوانه ها نگاهش نمی کند!