-         ناشکری نکن شهریار!

      یار من حتی حالا که از پا افتاده ام هم قصد آمدن ندارد...