محمدرضا بابائی پنجشنبه 29 خرداد 1393 08:00 وجدان ()

-         بیایی یا نیایی من کارم تمام است. دارم از ریشه خشک می شوم، دیگر امیدی به خوب شدنم نیست. لااقل عذاب وجدان خودت را کم کن! البته اگر وجدانی داشته باشی!