کورتاژ می کنم ذهنم را!

فارغ شدن کافی نیست!

بگزار به خاطراتت سر و سامانی بدهم بعد...!