-         یادت گلویم را می زند؛

از بس شیرین است!

تو که باشی

من خوشبخت ترین دیابتی جهانم!