گفتم نبینمش مگرم درد اشتیاق

ساکن شود، ندیدم و مشتاق تر شدم!