عید بی یار عید نیست؛ روزی است چون روزهای دیگر که بیهوده می گذرد...

 

سال نو مبارک