امان از وقتی که نیستی

.

.

.

.

.

.

.

امان از همیشه...