محمدرضا بابائی پنجشنبه 7 خرداد 1394 06:57 نظرات ()


از میان همه چیز

تنها تو

همه چیز من شده ای

مواظب خودت باش!