تو رفته ای

و من  بعد از تو

تمام عاشقانه های جهان را گریسته ام

اما چه سود؟!

می خواهم اکنون

چند خط شعر شوم

و خانه کنم توی ذهنت

و تو

مدام زیر لب مرا بخوانی

و من

مدام لب هایت را ببوسم

و هیچ گاه زمزمه هایت تمام نشود...

 

م.ب

23/6/94