محمدرضا بابائی چهارشنبه 22 مهر 1394 08:00 شعر ()

گفتی شعرهایم آزارت می دهند

و از آن روز

مدام واژه ها را سر می برم

مبادا شعری شوند

و تو را بیازارند

اما اکنون

آنقدر از حرف و بغض و شعر پرم

که دیگر نمی توانم جلوی سیل واژه ها را بگیرم

بانو

اجازه می دهی کمی برایت شعر بگویم؟!