درگیر لحظه های پر از بی تو بودنم


هر صبح و شب به یاد تو گرم سرودنم


دلتنگ یک نوازش انگشت تو تنم


برگرد و کل قافیه ها را به هم بزن!

 


بخشی از یک کار بلند

م.ب