تنها چیزی که از تو برایم مانده

دو سه تا خاطره غم انگیز است

و یک ردپا توی فال قهوه ام

برگرد

قناعت هم حدی دارد!

 

م.ب