محمدرضا بابائی چهارشنبه 18 فروردین 1395 07:45 دلتنگی ()

روزها شعر می نویسم

و حتی بدی آب و هوا را هم به پای نبودنت می گذارم

مدام از این عشق، از این فاصله گله می کنم

هر بار فلسفه جدیدی برای عاشقی می بافم

همیشه سعی می کنم بهانه ای پیدا کنم تا بگویم دوستت دارم

حتی گاهی دیوانه می شوم و در شعرهایم قیدت را می زنم

اما راستش را بخواهی

اصلا مهم نیست من چه می نویسم!

تو فقط بخوان دلم برایت تنگ شده، همین!