عشق مثل صدای خش خش برگ

زیر پا ٫ دلنشین و زیبا    نیست

قایقی از نهنگ دل برده

قایقی که درون دریا    نیست

می زند شب به ساحل تاریک

تا هم آغوش عشق خود باشد

آبرو برده از نژاد خویش

توی ذهنش به فکر فردا     نیست

صبح فردا خبرنگاران از

اتفاقی عجیب می گویند

قایقی له شده بدون دلیل

و نهنگی که دیگر اینجا     نیست