بانو سلام

حال شما؟

شاد و خرمید؟

خندان و سرخوشید یا که درهمید؟

آیا هنوز عاشق خواجه امیری و  شعر فروغ و سعدی و اهل نوشتنید؟

دنیا به کام حضرت دلبر هنوز هست؟

کفش و لباس و شال سرتان به روز هست؟

بانو دل رقیق پر از رحمتان هنوز

آیا برای حال دل ما نسوز هست؟!

آیا رقیب ما هم آه گلو گیر می کشد؟

از چشم و چالِ گونه تصاویر می کشد؟

اشعار من هنوز اذیت کننده اند؟

بانو هنوز معده تان تیر می کشد؟

آیا کسی دوباره نوشته برایتان

من دوستت... ادامه آن را خودت بخوان؟

یک جمله مدتیست ورم کرده در گلوم

بانو دلم گرفته کجا کی قرارمان؟

 

محمدرضا بابائی