محمدرضا بابائی دوشنبه 16 شهریور 1388 11:06 نظرات ()

 

 

این انتظار سرد

پس­کوچه­های ذهن مرا

رنگ می­زند؛

  زرد، زرد

و برگ­های فکرم

یکی یکی

 نه،

شاخه شاخه

می­ریزند

و کلاغی

چنگ می­زتد؛

 در دلم،

 بر دلم

و چشم­هایم

جیغ می­زنند؛

  سرخ

تنهایی خیسم را

و یک خیال شوم

 مدام

روح مرا می­جَوَد؛

نمی­آیی؟