چقدر سخته که یکی رو بخوای و عقلت بگه نه...

چقدر سخته که یکی رو بخوای و خانواده بگه نه...

چقدر سخته که یکی رو بخوای و اون بگه نه...